Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

ÜNİP PROTOKOLÜ

ATATÜRK, CUMHURİYET, ERCİYES, FIRAT, GAZİOSMANPAŞA, İNÖNÜ,

KAFKAS, KARADENİZ TEKNİK, YÜZÜNCÜ YIL

ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ

HAKKINDA PROTOKOL (21 Temmuz 2006)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1: a) Bu protokol, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gaziosmanpaşa, İnönü,  Kafkas, Karadeniz Teknik, Yüzüncü Yıl Üniversiteleri (ACEFGİKKY) tarafından yürütülen  İşbirliği Programı çerçevesinde, ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, lisansüstü eğitim-öğretim,  bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler  alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar. 

b) Bu protokol, Programa katılan üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında  görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak  öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını; ortak  bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması esaslarını; bilimsel,  sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2: Bu protokol, 2547 sayılı Yasa’nın 40. maddesine; 2547 sayılı Yasa’nın 7.  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanan Türk Yükseköğretim  Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmeliğe (R.G.  31.3.2006/26125); 2547 sayılı Yasa’nın 65. maddesi hükmü gereğince hazırlanan Lisansüstü  Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (R.G. 1.7.1996/22683) 18. maddesinin (e) fıkrası ([1]) ile  Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin Ek Maddesine([2]) (R.G. 16.7.1999/23757) dayanmaktadır.

Kurul ve Sekretarya

Madde 3: a) ACEFGİKKY İşbirliği Programı, ilgili üniversite rektörlerinden oluşan  üst kurul tarafından planlanır ve yürütülür.

b) ACEFGİKKY üniversiteleri arasındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde  işbirliği, ortak lisansüstü eğitimi, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili işlemler, üniversitelerin rektörleri tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı başkanlığında ilgili müdürlerden, dekanlardan ve enstitü müdürlerinden oluşan ayrı alt kurullar tarafından yürütülür. İşbirliği alanının niteliği, kapsamı ve özelliğine göre birden fazla alt kurul kurulur. 

c) Ön lisans veya lisans eğitim-öğretiminde işbirliği yapılacak alanlar, ilgili müdürler veya dekanlar (alt kurul) tarafından hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, müdürler veya dekanlar tarafından bağlı bulundukları üniversite rektörlüklerine sunulur. Bu alanlardaki işbirliği ile ilgili işlemler rektör tarafından yürütülür.

d) Açılacak ortak lisansüstü eğitim programları, enstitü müdürleri (alt kurul) tarafından hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, enstitü müdürlerince bağlı bulundukları üniversite rektörlüklerine sunulur. Ortak lisansüstü eğitim program(lar)ının hangi üniversitede açılacağı ACEFGİKKY üniversiteleri rektörleri (üst kurul) tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’na başvuru işlemlerini belirlenen üniversite rektörlüğü yürütür.

 e) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalar üniversitelerin rektörleri tarafından görevlendirilen rektör yardımcıları (alt kurul) tarafından hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, rektör yardımcıları tarafından bağlı bulundukları üniversite rektörlerine sunulur. Bu alanlardaki ortak çalışmalar ile ilgili işlemler rektör tarafından yürütülür.

 f) İşbirliği programının sekretaryasını yürütecek üniversite, her yıl Haziran ayı içinde yapılan toplantıda belirlenir.

Uygulama

Madde 4: a) İşbirliği programı kapsamındaki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitim-öğretiminde, lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyelerinin yolluk ve ders ücretlerinin hesaplanmasında 2547 sayılı yasanın 40/d maddesi esas alınır.

b) Öğretim üyeleri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin lisansüstü programında ders açabileceği gibi, lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin enstitülerinde açılmış ortak programlara kayıt olabilir. ACEFGİKKY üniversiteleri arasında bu amaçla karşılıklı öğretim üyesi görevlendirilmesinde, öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin ortak programlara kayıt olmasında gerekli izin ve kolaylık sağlanır.

c) ACEFGİKKY İşbirliği Programı çerçevesinde lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, ilgili üniversite/enstitü tarafından belirlenmiş asgari başvuru koşullarını sağlar durumda olmalıdır. Bunların işlemleri, bağlı bulundukları üniversitelerin izni ile kaydoldukları üniversitenin lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 d) Ortak lisansüstü eğitim programına kaydolan öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, bulundukları üniversitelerdeki görev ve yükümlülüklerini aksatmayacak biçimde düzenlenecek haftalık bir programa göre derslere devam etmekle yükümlüdür.

Diğer Hükümler

Madde 5: Bu protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda 2547 sayılı Yasa hükümleri ile 2547 sayılı Yasanın 65. maddesi gereğince hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (R.G. 1.7.1996/22683) uygulanır. Madde 6: İşbirliği programına katılmak isteyen üniversiteler, programın sekretaryasını yürüten üniversite rektörlüğüne başvururlar. İstek, üst kurul’un ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 7: Bu protokol, ACEFGİKKY kapsamındaki üniversitelerin senatolarında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve ilgili üniversite rektörleri tarafından yürütülür. Protokolün 6. maddesi uyarınca İşbirliği Programına katılma talebinde bulunan üniversiteler, üst kurul kararının kendilerine bildirilmesinden ve bu protokolün senatolarında kabulünden sonra, Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile İşbirliği Programı etkinliklerine girerler.

 

 

 

İMZA    

İMZA

İMZA

Rektör

Rektör

Rektör

Atatürk Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

İMZA    

İMZA

İMZA

Rektör

Rektör

Rektör

Fırat Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İMZA    

İMZA

İMZA

Rektör

Rektör

Rektör

Kafkas Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniv.

Yüzüncü Yıl Üniv.

 

 

([1]) Madde 18 (e) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

([2]) EK MADDE. İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açılabilir. Ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşları da, ortak lisansüstü programlar açmak için yükseköğretim kurumlarına öneride bulunabilirler. Bu öneriler, yukarıda belirtilen usule göre sonuçlandırılır. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların uygulama esasları, bu Yönetmelik ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından ortaklaşa belirlenir.